About us

เกี่ยวกับเรา

แม่น้ำเจ้าพระยามีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเหตุการณ์สำคัญมากมายเกิดขึ้นบนสองฝั่งฟาก ไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่ง แต่ยังเป็นจุดสำคัญในการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติตลอดเส้นทางใหญ่นี้จึงเปี่ยมไปด้วยความคึกคักและอุดมสมบูรณ์

“สมาคมฯ ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นองค์กรชั้นนำและยังคงตระหนักถึงบริบทของภาคประชาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันและสร้างการพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยาให้เป็น World Destination ที่ยั่งยืน”

(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง อันได้แก่ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการโรงเรม / ที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนำเที่ยวและบริการ

(2) ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวการบริการและการขนส่งโดยสารทงน้ำ และเสนอแนะแนวทางผลักดันการดำเนินงานของภาครัฐในด้านต่างๆ

(3) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าด้านธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ

(4) ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและ กัน ในทางวิชาการ ข่าวสารการค้าตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

Our Member

สมาชิกสมาคมฯ

สมาชิกของสมาคมธุรกิจการค้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบไปด้วย
ธุรกิจเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยว ธุรกิจเรือภัตตาคาร ธุรกิจอู่ต่อเรือ ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เรือ ธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า เครือข่ายภาคประชาสังคมริมแม่น้ำและลำคลอง และธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยว

ธุรกิจอู่ต่อเรือ

ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เรือ

ธุรกิจโรงแรม

ศูนย์การค้า

เครือข่ายภาคประชาสังคมริมแม่น้ำและลำคลอง

ประชาคมตลิ่งชัน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเจ้าพระยาอื่น ๆ

สนใจสมัคร

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ

สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกรุณาติดต่อ E-Mail : chaophraya.ta@gmail.com

President Talk

คุยกับนายกสมาคมฯ

ทิศทางการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา

News and Activity

ข่าวสารและกิจกรรม