สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา มีความหลากหลายของประเภทธุรกิจของสมาชิก อันประกอบไปด้วยเรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ โรงแรม ศูนย์การค้า ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนั้น จึงสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมเพื่อสังคมปั่นจักรยานท่องเที่ยววิถีไทย การแข่งขันกอล์ฟเพื่อนำรายได้บริจาคการกุศล การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการรักษ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมล่องเรือขี่เจ็ท เก็บขยะลงถัง ตลอดจนการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับความสัมพันธ์ เป็นต้น