หัวใจหลักในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งมั่นและทุ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือการร่วมกับเครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษาในการวางโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองสู่ชายทะเล ปรากฏเป็นผลงานหลากหลายโครงการ และเรายังคงมุ่งมั่นต่อไปในการใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน