รักแม่น้ำตามวิธีคนเรือ : รวมพลังสมาชิกสมาคม กรมเจ้าท่า ทหารเรือ กรุงเทพมหานครและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อประกาศความมุ่งมั่นที่สมาชิกจะช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาให้สะอาดเพื่อเป็นศักดิ์ศรีแม่น้ำสายหลักของประเทศสืบไป