ด้วยยึดหลักการดำเนินงานบนพื้นฐานความเข้าใจ และบูรณาการประโยชน์ทุกฝ่ายร่วมกัน สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยาผู้นำหลักในการขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจและการยอมรับการคงไว้ของสถานี BTS สะพานตากสิน เพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสาร และการขยายตัวของภาคธุรกิจ ส่งผลให้สามารถรักษาสาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งที่สำคัญ