เกี่ยวกับเรา

Association history

ประวัติสมาคม

แม่น้ำเจ้าพระยามีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเหตุการณ์สำคัญมากมายเกิดขึ้นบนสองฝั่งฟาก ไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่ง แต่ยังเป็นจุดสำคัญในการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติตลอดเส้นทางใหญ่นี้จึงเปี่ยมไปด้วยความคึกคักและอุดมสมบูรณ์

ปัจจุบันพื้นที่บริเวณริมแม่นำเจ้าพระยาจึงเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจมากมายกลายเป็นทำเลทองทั่วย่าน รวมทั้งยังมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยาจึงก่อตัวขึ้นเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในแม่น้ำเจ้าพระยา อันเต็มไปด้วยความหลากหลายของสมาชิกซึ่งมีทั้งธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า เครือข่ายภาคประชาสังคมริมแม่น้ำและลำคลอง ตลอดจนเรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว ไปจนถึงเรือรบ ความหลากหลายที่สมดุลย์นี้ ทำให้สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยามีเครือข่ายที่เข้มแข็งแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของสายน้ำเจ้าพระยาด้วยความมุ่งมั่น “สมาคมฯ ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นองค์กรชั้นนำและยังคงตระหนักถึงบริบทของภาคประชาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันและสร้างการพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยาให้เป็น World Destination ที่ยั่งยืน”

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

1.) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง อันได้แก่ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการโรงแรม / ที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนําเที่ยวและบริการ และธุรกิจสินค้าของที่ระลึกในเขตจังหวัดนนทบุรีต่อเนื่องเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

2.) ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวการบริการและการขนส่งโดยสารทางน้ำ และเสนอแนะแนวทางผลักดันการดําเนินงานของภาครัฐในด้านต่าง ๆ

3.) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทําความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด การค้าด้านธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอกประเทศเพื่ออํานวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ

4.) ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้าตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

5.) ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดําเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก

6.) ส่งเสริมคุณภาพสินค้า การบริการ ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจําหน่ายให้ได้มาตรฐานที่ดี ตลอดจนวิจัย และ ปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

7.) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ

8.) ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้ธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยวมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

9.) พัฒนา แสวงหาแหล่งท่องเที่ยว โฆษณา ชักจูง ให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเที่ยว

10.) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จารีตประเพณีท้องถิ่น รักษาความสะอาด ความระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม พนักงานเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองและแหล่งท่องเที่ยว

11.) ให้ความสะดวก ช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัย ความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว

12.) ทําความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

13.) ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว

14.) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

15.) ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็นการต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

ตราสัญลักษณ์สามาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา

รายนามนายกสมาคมฯ

นาวาโทปริญญา รักวาทิน

นายกสมาคมฯ วาระปัจจุบัน

นายเฉลียว ปรีกราน

อดีตนายกสมาคมฯ

รายนามอุปนายก กรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายกและคณะกรรมการ

นาวาโทปริญญา รักวาทิน

นายกสมาคม

คุณสันติ สมบัติวิชาธร

อุปนายกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

คุณวดี ภิญโญทรัพย์

อุปนายกด้านประชาสัมพันธ์

คุณทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงศ์

อุปนายกด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

คุณณัฐนีภรณ์ รังษีวงศ์

อุปนายกด้านการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรม

คุณเฉลียว ปรีกราน

กรรมการและที่ปรึกษา

คุณธนัทชาติ บุญประกอบ

กรรมการและที่ปรึกษา

คุณภูวดี คุนผลิน

กรรมการและที่ปรึกษา

คุณวิชัย ธนโสภณานนท์

กรรมการ

คุณพาฝัน โชติกะสุภา

กรรมการ

คุณสาธร ฉันท์เรืองวณิชย์

กรรมการ

คุณธีรภัทร์ สร้อยเสนา

กรรมการ

คุณวรพล อุดมโชคปิติ

กรรมการ

คุณวีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ

อนุกรรมการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

คุณมงคล ช่อสุวรรณ

อนุกรรมการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

คุณนัยน์ปพร จิราพัชรชัยกุล

อนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์,นายทะเบียน

คุณสุรพล หุนสวัสดิ์

อนุกรรมการด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

คุณสรรสกล พิกุลเคหา

อนุกรรมการด้านพัฒนาธุรกิจและกิจกรรม

คุณทวีเกียรติ เทอดเผ่าพงศ์

เหรัญญิก

คุณอภิมงคล กิจวัตร์

เลขาธิการ

ที่ปรึกษาสมาคม

คุณพงศ์พร สุดบรรทัด

ที่ปรึกษาสมาคมฯ