สมาชิกสมาคมฯ

Directory of association members

ทำเนียบรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ

สมาชิกของสมาคมธุรกิจการค้าในแม่น้ำ ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบไปด้วย ธุรกิจเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยว ธุรกิจเรือภัตตาคาร ธุรกิจอู่ต่อเรือ ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เรือ ธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า เครือข่ายภาคประชาสังคมริมแม่น้ำและลำคลอง และธุรกิจอื่นๆ ดังนี้

Join the association

สมัครเข้าร่วมป็นสมาชิกสมาคมฯ

ผู้ประกอบการธุรกิจริมน้ำเจ้าพระยาที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อร่วมเป็นองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจริมน้ำเจ้าพระยา สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ 3 ประเภท ดังนี้

  1. สมาชิกสามัญ: ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจบริการซึ่งได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย
  2. สมาชิกวิสามัญ: ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรมหรือการเงินอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์: ได้แก่บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคมการค้า ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้าเป็นสมาชิกและผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกรุณาติดต่อ E-Mail : chaophraya.ta@gmail.com